ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 • Doktora Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Bilgi ve Belge Yönetimi Abd.
 • Master Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Bilgi ve Belge Yönetimi Abd.
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Kütüphanecilik

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ

 • Doktora Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Bilgi ve Belge Yönetimi Abd.
 • Master Hacettepe Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü - Bilgi ve Belge Yönetimi Abd.
 • Üniversite Hacettepe Üniversitesi-Edebiyat Fakültesi - Kütüphanecilik
 • YALÇIN HAYDAR,ÜSTÜNDAĞ MUTLU TAHSİN,BİRBUDAK TOGAY SEÇKİN,SAFRAN MUSTAFA,Kültürel Mirasın Korunması ve Unesco Dünya Belleği Programının Belgesel Mirasın Korunmasındaki Rolü, Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi (TUBA-KED), 2017, 223 230
 • YALÇIN HAYDAR,Dijital yerliler ve bilgi kaynakları., Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2017, 18, 567 580
 • BİNARK FERRUH MUTLU,YALÇIN HAYDAR,KARATAŞ ŞULE,ÇOMU TUĞRUL,Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması, Sosyoloji Divanı, 2017, 5, 101 128
 • ERTOY MUHAMMET,YALÇIN HAYDAR,Bauman’ın Sosyolojisi ve (Sosyal) Bilime Bıraktığı Miras, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017, 183 198
 • GÜNEŞ ERHAN,ÜSTÜNDAĞ MUTLU TAHSİN,YALÇIN HAYDAR,SAFRAN MUSTAFA,Investigating Educational Research Articles 1980 2014 in terms of Bibliometric Indicators, International Online Journal of Educational Sciences, 2017
 • YALÇIN HAYDAR,Yayla Kemal,Scientometric Analysis of the Researches About TechnologicalPedagogical Content Knowledge and Scholarly Communication, Eğitim ve Bilim, 2016, 41, 291 307
 • ÜSTÜNDAĞ MUTLU TAHSİN,YALÇIN HAYDAR,BİRBUDAK TOGAY SEÇKİN,GÜNEŞ ERHAN,Safran Mustafa,Comparison of Teacher Candidates 2014 CSSE Scores in terms of Faculties and Branches, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2016, 17, 599 619
 • YALÇIN HAYDAR,Yayla Kemal,SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER DERGİLERİ İÇİN BİR YAYIN STRATEJİSİ ÖNERİSİ, Tarih İncelemeleri Dergisi, 2016, 31, 609 638
 • YALÇIN HAYDAR,Yayla Kemal,FOLKLOR DİSİPLİNİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ BİLİMETRİK BİR ANALİZ, Milli Folklor, 2016, 42 60
 • ÜSTÜNDAĞ MUTLU TAHSİN,YALÇIN HAYDAR,GÜNEŞ ERHAN,INTELLECTUAL STRUCTURE OF STEM EDUCATION IN EDUCATIONAL RESEARCH, The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2016, 1222 1230
 • YALÇIN HAYDAR,Balkan Ülkeleri ve Türkiye’deki Tarih Araştırmalarının Bibliyometrisi, Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, 2015, 1, 167 182
 • Çakmak, T. Yalçın, H.,Üniversite Öğrencilerinin Mobil Teknoloji Kullanımı: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Örneği., Hacettacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları, 2013, 2, 47-62
 • Kalfa M, Yalçın, H.,Technology related expectations of Turkish as a second language learners at Hacettepe University, Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 2013, 14, 282-291
 • Al, U. Soydal, İ. Yalçın, H.,Bibliyometrik Özellikleri Açısından bilig’in Değerlendirilmesi, bilig, 2010, Güz, 1-20
 • Yalçın, H,Millî Folklor Dergisinin Bibliyometrik Profili (2007-2009), Millî Folklor, 2010, Bahar, 205-211
 • YALÇIN HAYDAR,Türkiye de Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Konusuna Yönelik Lisansüstü Tezlerinin Bibliyometrik İncelemesi,Fifth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium (ITTES),11.10.2016 13.10.2016, İzmir, TÜRKİYE, 13.10.2017
 • YALÇIN HAYDAR,YAYLA KEMAL,ÖZTÜRK TALİH,Bibliometric Analysis of Postgraduate Theses About Technological Pedagogical and Content Knowledge,Fifth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium,11.10.2017 13.10.2017, İZMİR, TÜRKİYE, 17.12.2017
 • KARATAŞ ŞULE,BİNARK FERRUH MUTLU,YALÇIN HAYDAR,ÇOMU TUĞRUL,Data Ethics Policy in Social Science Research in Turkey: Gathering Data from Social Media,Digital DemocracyCritical Perspectives in the Age of Big Data,10.11.2017 11.11.2017, STOCKHOLM, İSVEÇ, 30.11.2017
 • BİNARK FERRUH MUTLU,YALÇIN HAYDAR,KARATAŞ ŞULE,ÇOMU TUĞRUL,Sosyal Bilim Araştırmalarında Türkiye’de Veri Etiği Politikası: Sosyal Medya Ortamlarından Veri Toplanması = Data Ethics Policy In Social Sciences Research In Turkey: Gathering Data From Social Media,1. Ulusal Bulut Bilişim ve Büyük Veri Sempozyumu (B3S’17),19.10.2017 20.10.2017, ANKARA, 30.11.2017
 • YALÇIN HAYDAR,BURMAOĞLU SERHAT,Yayla Kemal,Öztürk Talih,EVOLUATION OF SMART MATERIALS TO SMART TECHNOLOGIES An ASSESSMENT OFTECHNOLOGY BASED ON SCIENTIFIC RESEARCH,3rd InternationalManagement Information Systems Conference,06.10.2015 08.09.2016, İzmir, TÜRKİYE, 30.11.2016
 • YALÇIN HAYDAR,Yayla Kemal,Baysallar Sibel,Yüksek Öğretimde Teknoloji Kullanımına Yönelik Yayınların Bilimetrik Analizi,10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,16.05.2016 18.05.2016, Rize, TÜRKİYE, 30.04.2016
 • YALÇIN HAYDAR,Sosyal Ağlar ve Bilgi Hizmetleri Kullanıcı Olarak Ağ Kuşağının Beklentileri Social Networks and the Information Services User Expectations of the Net Generation,International Conference on New Horizons in Education,12.07.2016 16.07.2016, Viyana, AVUSTURYA, 12.12.2016
 • BİNARK FERRUH MUTLU,YALÇIN HAYDAR,KARATAŞ ŞULE,ÇOMU TUĞRUL,Sosyal Medya Ortamlarindan Veri Toplanmasi ve Etik,Türkiye'de İnternet Konferansı 2016,03.11.2016 05.11.2016, Ankara, 2016
 • BURMAOĞLU SERHAT,YALÇIN HAYDAR,ESEN MURAT,Intellectual Structure of Logistics and Supply Chain in Turkey,XIII. International Logistics Supply Chain Congress 2015, İzmir, Turkey,22.10.2015 23.10.2015, İzmir, TÜRKİYE, 23.10.2015
 • YALÇIN HAYDAR,Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinin Elektronik Arşiv Sistemleriyle Entegrasyonu,e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme – Elektronik Arşiv – Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu,22.10.2015 23.10.2015, Ankara, TÜRKİYE, 22.10.2015
 • YALÇIN HAYDAR,BURMAOĞLU SERHAT,Kemal Yayla,ÖZDEMİR Esin,İZMİR ÜNİVERSİTELERİNİN BİLİMETRİK İNCELEMESİ VE BOYLAMSAL OLARAK TÜRKİYE ADRESLİ YAYINLARA NİCELİKSEL KATKISININ DEĞERLENDİRİLMESİ,5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi: Eğitim araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma; Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım,08.10.2015 10.10.2015, Edirne, TÜRKİYE, 10.10.2015
 • ÜSTÜNDAĞ MUTLU TAHSİN,GÜNEŞ ERHAN,YALÇIN HAYDAR,BİRBUDAK TOGAY SEÇKİN,Tübitak Destekli Yayınların Bibliyometrik Analizi ve Özelde Eğitim Araştırmalarının Durumu,5. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi: Eğitim araştırmalarının zorlukları ve fırsatlarıyla karşılaşma; Eğitim araştırmalarına çok-disiplinli bir yaklaşım,08.10.2015 10.10.2015, Edirne, TÜRKİYE, 10.10.2015
 • Elektronik belge yönetim sistemlerinin elektronik arşiv sistemleri ile entegrasyonu,Ankara Üniversitesi Beyas Koordinatörlüğü,22-23 Ekim, Ankara, Türkiye, 2015
 • Yalçın H, Kalfa M,Hacettepe Üniversitesi TÖMER'de Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Dil Öğretim Tekniklerinden Beklentileri,Selanik Makedonya Üniversitesi,25-28 Eylül , Selanik, Makedonya, 2012
 • Yalçın H, Cengiz M,Türklük Bilimi Araştırmaları İçin Bir Veri Tabanı Önerisi: TBAVT.,Ankara,26-29 Mayıs, Ankara, Türkiye, 2010
 • YALÇIN HAYDAR,Yayla Kemal,İNCİ RAHİME,TÜRK DERMATOLOJİ LİTERATÜRÜNÜN BİLİMSEL DERGİLER BAĞLAMINDA ARAŞTIRMAALANLARINA YAYILIMI,11. Ege Dermatoloji Günleri,11.05.2016 15.05.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • YALÇIN HAYDAR,Yayla Kemal,İNCİ RAHİME,DERMATOLOJI DI SI PLI NI NI N DU NYA O LC EG I NDE YENI DEN GO RSELLES TI RI LMESI,11. Ege Dermatoloji Günleri,11.05.2016 15.05.2016, İzmir, TÜRKİYE
 • YALÇIN HAYDAR,Araştırma Verisinin Yönetimi ve Etik,Türkiye'de İnternet Konferansı 2016,03.11.2016 05.11.2016, Ankara
 • Yalçın H, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün 50. Yılına Armağan 50. Yıl Sempozyumu Bildirileri, Bilgi Çağında Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü: Temel Dinamikler, Üstlenilmesi Gereken Roller, ISBN:978-975-456-108-1, S:199-202, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 2012
 • Yalçın H, Orhon Yazıtlarının Bulunuşundan 120 Yıl Sonra Türklük Bilimi ve 21. Yüzyıl konulu 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri., Türklük Bilimi Araştırmaları İçin Bir Veri Tabanı Önerisi: TBAVT, S:911-917, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011
 • 2, (1.5.2012), (Bibliometric profile of journal of national folklore (2007-2009) )
 • 2, (1.5.2012), (Bibliometric profile of journal of national folklore (2007–2009)
 • (1.7.2010), (Bibliometric profile of journal of national folklore (2007-2009) )
 • 70/65, (Bibliometric profile of Journal of National Folklore (2007–2009))
 • DÜNYADA ŞİDDET KONUSUNDA YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BAKANLIK UZMAN YARDIMCILARININ EĞİTİMİ, Araştırmacı, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Araştırmacı, (0),29.12.2016
 • SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMALARINDA TÜRKİYE DE VERİ ETİĞİ POLİTİKASI SOSYAL MEDYA ORTAMLARINDAN VERİ TOPLANMASI, Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (5000),7.11.2016
 • Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projesi 2012H034000 , Araştırmacı, BAP, Araştırmacı, (6000000),31.12.2015
 • Politika Geliştirmede Yeni Yöntemler ve Dünya da Politika Araştırmalarındaki Trendlerin Belirlenmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (17000),30.4.2015
 • Politika Geliştirmede Yeni Yöntemler ve Dünya'da Politika Araştırmalarındaki Trendlerin Belirlenmesi, Yürütücü, EYDB2014/01, Diğer Kamu Kurumlarca Desteklenen Proje, Yürütücü, (17000),1.1.2015
 • Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisinin ve Yayınlarının Elektronik Ortama Aktarılması, Araştırmacı, 08 A 802 001, BAP, Araştırmacı, (15000),1.1.2013
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİNİN VE YAYINLARININ ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI, Uzman, BAP, Uzman, (12000)
 • 2015-YÖNP-SBBF-0001 Izmir Üniversiteleri Platformu Üniversitelerinin Akademik Performans Analizi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (65.479,99)
 • 2015-2ÖNP-SBBF-0006 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nin Sunduğu Hizmetlerin Paydaşların Beklentileri ve Memnuniyeti Açısından Değerlendirilmesi, Yürütücü, BAP, Yürütücü, (81.896,68 )
 • “Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi”, Koordinatör, 2012H034000, Kalkınma Bakanlığı, Koordinatör, (6000000)
 • Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2015
 • Bilgi Dünyası, 2014
 • Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
 • Bilgi Dünyası
 • Bilgi Dünyası
 • INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATICS TECHNOLOGIES
 • e-BEYAS 2015: Kurumsal Belleklerin Geleceği: Dijitalleştirme – Elektronik Arşiv – Elektronik Belge Yönetimi Sempozyumu
 • Türkiye Bilimler Akademisi, Editör, 2015
 • Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD), Editör kurulu üyeliği,
 • Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Ege ve Balkan Araştırmaları Dergisi, Editör kurulu üyeliği,
 • Milli Folklor, Yardımcı editör,
 • UNESCO Türkiye Millî Komisyonu 2. Büyük Buluşması. , Antalya, 31.10.2014
 • INFORMASCOPE , Genel Koordinatör, Tam Zamanlı, 1.1.2012 - 1.1.2013
 • Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri, Uzman, Tam Zamanlı, 1.1.2005
 • Bilkent üniversitesi Kütüphaneleri, Otomasyon, Tam Zamanlı, 1.1.2003 - 1.1.2005
 • Müdür, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Cihannuma Ekonomik ve Toplumsal Araştırma ve Uygulama Merkezi, 13.11.2015
 • Rektör Danışmanı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi , 1.1.2015

ÇALIŞMA ALANLARI

 • Bilgi Ve Belge Yönetimi

DERSLER

İLETİŞİM

Başa Dön